فرهنگ هواست، اگر این هوا سالم بود، یک بدن مستعد، با تنفس آن، خب انرژی می گیرد. اگر هوا مسموم بود، آدم های سالم هم صرفا در این هوا تنفس بکنند، مریض می شوند، ناتوان می شوند، معلول می شوند؛ فرهنگ یک چنین حالتی دارد.

یازهرا
برچسب ها :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,  فرهنگ هواست ,  اگر سالم بود ,  خب انرژی می گیرید ,  اگر مسموم بود ,  مریض می شوند ,