فرهنگ:

به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم، شما ناچار هوا را

تنفس می کنید. چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد؛ آثاری

دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد؛ آثار دیگری دارد. فرهنگ

یک کشور مثل هوا است... 


*یازهرا*
برچسب ها :
فرهنگ ,  یک کشور ,  ه منزله هوای آنست ,