تو مثل من سر کویت هزارها داری

دلی بدان ک گدایت فقط تو را دارد...

شهادت ضامن آهو، غریب الغرباء

تسلیت

*یازهرا*