اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الی السماء كأنها شرارة

از نفرین مظلوم بترسید كه چون شعله آتش بر آسمان میرود .      

«نهج الفصاحه ص 163 ، ح 47»

اخوف ما أخاف علی امتی الهوی و طول الامل .

بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم .      

«خصال ص 51»

اذا أحب الله عبدا حماه الدنیا كما یظل أحدكم یحمی سقیمه الماء .

وقتی خداوند بندهای را دوست دارد ، دنیا را از او منع میكند چنانكه شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میكنید .

«نهج الفصاحه ص 179 ، ح 137»