بی بی فقط منو خدام میدونیم چرا اسمم جزء زائرا نوشته نشد...

بی بی جانم ببین فوج فوج دارن میان زیارت فرزندت...

بی بی جانم حسرت تو دلم موند بی بی جان، از غافله عشق جا موندم...

بی بی جان به زینبت قسم امضاء کن. میدونم لایق نیستم، اما شما لایقم کنین...

*یازهرا*