زینب جان، گویند ناله ها سر دادین. وقتی بعد چهل روز

دگربار ب کربلا رسیدی...

بی بی جانم، گویند از حال رفتین ولی دوباره نزد حسینت

آمدی...

عمه سادات، چطور چهل روز دوری حسینت را تحمل کردی...

امان از دل زینب مضطر...

بی بی جان، لایقم کن لایقم کن...

*یازهرا*