کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود...

عشق بی معنا می ماند اگر زینب نبود...

امان از دل زینب(س)

*یازهرا*