« چپ و راست می رفتندومی آمدندکه باهنربابچه کمونیست هامی گردد.وقتی باآن جوان کمونیست می دیدندش که شوخی و خنده ... - حاج آقا در شأن شما نیست که با این ها باشید ! دست گذاشته بود روی شانه های طرف و گفته بود : -

*هنر این است که این ها را به راه بیاوریم که اگر نتوانستیم همه جوانهای ما را کمونیست می کنند ...

«شهید محمد جواد باهنر»

*یازهرا*
برچسب ها :
شهید ,  باهنر ,