بسم الله الرحمن الرحیم

مردی نزد امام صادق(ع) از زن خود بسیار تمجید و تعریف کرد. حضرت فرمود: تا به حال غیرت او را آزموده ای؟

مرد گفت: نه. حضرت فرمود: غیرتش را بیازما.

پس آن مرد چنین کرد و زنش ثابت قدم ماند. و (حسادت نورزید.)

خبر را به امام داد و حضرت فرمود: زن تو حقیقتا همانگونه است که گفتی.« چون حسود نیست و چشم دیدن هوو و یا سایر شریکهای جنسی حلال شوهرش را دارد.»

اصول کافی/ ج 5/ ص 505/ ح 5

*یازهرا*
برچسب ها :
زن ,  مومن ,  غیرتمند ,  امام صادق(ع) ,