قال الله عزوجل:

ای فرزند آدم:

خودت را محو بندگی من کن تا دلت را پر از بی نیازی کنم.

کافی/ جلد 2/ ص 83
برچسب ها :
خدا ,  بی نیازی , 

موضوع :
اعتقادی ,